ETS o prawidłowej klasyfikacji towarowej karawanów

dodano: 2018-07-25
W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości orzekał w sprawie dotyczącej właściwej klasyfikacji pojazdów pogrzebowych ( sprawa C-445/17).

O sprawie i ewentualnych konsekwencjach podatkowo - celnych w dniu wczorajszym pisała Gazeta Prawna.

Trybunał stwierdził, że nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, zmienioną rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 927/2012, należy interpretować w ten sposób, że pojazdy pogrzebowe takie jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym należy zaklasyfikować do pozycji 8703 tej Nomenklatury scalonej.

Powyższe oznacza, że w polskich realiach akcyzowych nic się nie zmieni. Karawany jako samochody osobowe dalej będą podlegały, póki co, podatkowi akcyzowemu.

Link do wyroku znajdą Państwo tutaj: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204394&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793552
Projekt i wykonanie BerMar multimedia