Rodzina wyrób wrażliwych zdefiniowana na potrzeby pakietu przewozowego powiększy się o kolejnych członków

dodano: 2018-04-25

24 kwietnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Stosownie do brzmienia przepisów proponowanego rozporządzenia pakietem przewozowym będą dalej objęte co do zasady oleje roślinne. W uzasadnieniu do projektu aktu wykonawczego Minister wykazuje drastyczne zmiany jakie zaistniały na rynku olejów roślinnych po objęciu ich obowiązkiem monitoringu (dane dotyczą obrotu transgranicznego i jego bardzo gwałtownego spadku po wprowadzeniu obowiązku stosowania zgłoszeń SENT). Niezależnie od tych korzystnych dla Budżetu Państwa trendów spowodowanych stosowaniem zgłoszeń SENT przy przemieszczaniu olejów roślinnych, Minister postanowił póki co utrzymać obowiązkowy nadzór nad przemieszczaniem tychże wyrobów.

Tym samym w obszarze olejów roślinnych zostanie zachowane status quo.

Kluczowe są jednak kolejne zmiany zawarte w projekcie przejawiające się w propozycji rozszerzenia zakresu stosowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów na nowe kategorie towarów.

Stosownie do przepisów projektowego rozporządzenia obowiązek zgłoszeń przemieszczeń w ramach systemu SENT miałby objąć:

1)     bibułki papierosowe oraz taśmy formujące, a więc produkty wykorzystywane w procesie wytwarzania papierosów. Obowiązek przygotowania zgłoszenia SENT dotyczyłby przesyłek przekraczających 10 kg;

2)     towary, bez względu na kod CN, zawierające w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości, skażone mieszaniną alkoholu izopropylowego i benzoesanu denatonium, lub mieszaniną alkoholu tert - butylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym, o ile masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Towary wykorzystane w produkcji papierosów będą jednak zwolnione z obowiązku dokonywania zgłoszeń SENT, gdy będą znajdować się w paczkach pocztowych lub też będą objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem.

W tym drugim przypadku, dotyczącym towarów zawierających skażony alkohol, również nie trzeba będzie dopełniać obowiązków związanych z wypełnianiem zgłoszenia SENT, gdy te towary będą się znajdować w procedurze celnej tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozie. Ponadto towary zawierają alkohol będą zwolnione z obowiązków w pakiecie przewozowym, gdy te będą przewożone w opakowaniach jednostkowych o objętości nie większej niż 5 litrów.

Tutaj warto zwrócić uwagę, że w przypadku tych drugich towarów zawierających częściowo skażonych alkohol nie można wykluczyć ich przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wiadomo, że docelowo przedsiębiorcy będą chcieli te towary zwolnić z akcyzy, ale takich przemieszczeń w zawieszeniu (przemieszczeń między składami podatkowymi) nie można wykluczyć.

Uwzględniając ten fakt, wydaje się, że w przypadku towarów zawierających skażony alkohol powinno się znaleźć w projektowanym rozporządzeniu również wyłączenie z zastosowania przepisów pakietu przewozowego, gdy te odnoszą się do towarów przemieszczanych w zawieszeniu w ramach systemu EMCS. W innym wypadku na przedsiębiorców w opisanych sytuacjach nałoży się podwójny obowiązek, tj. dokonania zgłoszenia SENT oraz przygotowania dokumentu stosowanego do przemieszczeń w zawieszeniu (elektroniczny administracyjny dokument).

Wracając do określonych w projekcie procedur skażania alkoholu oraz zestawiając wskazane skażalniki z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy należy stwierdzić, że następujące towary skażone alkoholem, oczywiście pod pewnymi warunkami, o których pisałem powyżej (przede wszystkim przewożone w opakowania jednostkowych powyżej 5 litrów), mogą zostać objęte obowiązkami wynikającymi z pakietu przewozowego:

- wyroby kosmetyczne oraz toaletowe,

- mydła i detergenty, środki myjące i czyszczące,

- olejki eteryczne,

- produkty biobójcze,

- niektóre wyroby medyczne.

Nawet jeżeli opakowania 5-litrowe sprawią, że większość z ww. wyrobów nie zostanie objęta ostatecznie zakresem pakietu przewozowego, pewne ryzyko związane z właściwą klasyfikacją wyrobów może zostać przerzucone na przedstawicieli branż obracających towarami zawierającymi skażony alkohol.

Kiedy rozporządzenie wejdzie życie? Nie wiadomo, sam projekt daty nie podaje. W projekcie jednak podano tytuł ustawy macierzystej w brzmieniu jeszcze nie obowiązującym, ciągle procedowanym w Parlamencie, tj. ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. To mogłoby sugerować, że wejście w życie komentowanego projektu rozporządzenia uzależnione jest od wejścia w życie noweli ustawy o pakiecie przewozowym (druk sejmowy nr 2156). Potwierdzenie tej hipotezy znajdujemy zresztą w Ocenie Skutków Regulacji, gdzie zapisano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że ustawa ta w chwili obecnej z powrotem wróciła do Sejmu po zgłoszeniu przez Senat poprawek do niej. Uwzględniając fakt, że Sejm zbiera się dopiero 8 maja br., procedowana nowela pakietu przewozowego ma wejść po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, początek czerwca jest najwcześniejszym terminem wejścia w życie zarówno tej ustawy, jak i komentowanego rozporządzenia, choć realnie patrząc kolejne dni czerwca, czy też nawet pierwszy miesiąc wakacyjny są dużo bardziej prawdopodobne.

W przypadku pytań służę pomocą.

Link do projektu rozporządzenia znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310751/katalog/12503390#12503390 .

 

 

   

 

 

 

 
Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia