Właściwość w przepisach pakietu przewozowego po nowemu/staremu?

dodano: 2019-06-30
Wydawało się, że spory przedsiębiorców z fiskusem o ustalenie właściwego dyrektora izby administracji skarbowej do rozpatrywania odwołań od kar z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów mamy już za sobą.

Za sprawą wielu orzeczeń sądów administracyjnych, stwierdzających nieważność rozstrzygnięć organów KAS, fiskus wrócił do standardu postępowania odwoławczego, w którym organ odwoławczy w ww. sprawach określano, co do zasady, w oparciu o siedzibę karanego przedsiębiorcy.

Podejście sądów administracyjnych do sprawy właściwości w pełni odzwierciedlało obowiązujące przepisy prawa. Było również jak najbardziej zasadne z punktu widzenia interesów przedsiębiorców, którzy w ewentualny spór wchodzili z właściwym dla siebie organem, a nie np. z Dyrektorem Izby na drugim krańcu Polski.

Pomimo zmiany podejścia organów KAS, spór o właściwość nie został zapomniany i w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3473) zaproponowano wprost zmianę przepisów pakietu przewozowego, stosownie do których organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu celno - skarbowego nakładającego karę pieniężną jest dyrektor izby administracji skarbowej właściwy ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno - skarbowego, który wydał decyzję w pierwszej instancji.

I kiedy się wydawało, że człowiek może spokojnie się szykować na nowe rozwiązania, nie do końca przyjazne dla przedsiębiorców (np. wyższe koszty dojazdu, reprezentacji), okazało się za sprawą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, że sprawa właściwości organu odwoławczego nie została jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta/została na nowo otwarta. A może właśnie NSA rozstrzyga dopiero tym wyrokiem spór o właściwość?

W wyroku NSA sygn. akt II GSK 2050/18 z dnia 26 lutego 2019 r. sąd, m.in. stwierdził, że "skoro art. 26 ust. 2 ustawy SENT wyklucza stosowanie art. 17 § 1 o.p. w postępowaniu przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego w sprawach o wymierzenie kary pieniężnej, to użytego w art. 221a § 2 o.p. zwrotu "właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania podatkowego" nie można odnosić do zasady wynikającej z art. 17 § 1 o.p."

Sąd dalej zauważa, że "w związku z tym, skoro właściwy miejscowo dla kontrolowanego podmiotu na dzień zakończenia postępowania (wydania decyzji w pierwszej instancji) był Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w O. podległy instancyjnie Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i pozostający w jego zasięgu terytorialnym, to ten dyrektor był właściwy do rozpatrzenia odwołania. Działanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie nie było zatem dotknięte wadą nieważności określoną w art. 247 § 1 pkt 1 o.p.".

Skutki ww. wyroku NSA mogą być daleko idące, bo może się okazać, że czeka nas druga fala stwierdzeń nieważności decyzji, zaś ww. propozycja wprowadzenia przepisów o właściwości organu odwoławczego nabierze charakteru doprecyzowującego, o ile tylko wykreśli się przepis przejściowy z projektu noweli pakietu przewozowego. Stosownie bowiem do art. 14 projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw w postępowaniach odwoławczych w sprawach nakładania kar pieniężnych, o których mowa w art. 21 - 22a oraz art. 24 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, właściwe są organy odwoławcze, które były właściwe w takich sprawach przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu.

Link do wyroku znajdą Państwo tutaj: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8EE2BE9E14 .

Napisz do nas

Dane kontaktowe

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jacek Arciszewski

ul. Serocka 3/9
04-333 Warszawa
887759138

Na skróty

Doradztwo podatkowe Kontakt O Kancelarii Podatek akcyzowy Polityka prywatności
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia