Zmiany w SENT, prawie energetycznym i w związku z CEWA...

dodano: 2023-02-04

Temat: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw a zasada proporcjonalności.

 

Ironia losu.

Wczoraj pisałem jak ważna w świecie wyrobów akcyzowych, które bywają również paliwami ciekłymi, czy też wyrobami wrażliwymi w rozumieniu ustawy SENT, jest zasada proporcjonalności. Przywoływałem na tę okoliczność świeży wyrok Trybunału Sprawiedliwości, a kiedy ledwie skończyłem pisać o właściwym wyważeniu środków do postępowania przedsiębiorcy, wczoraj właśnie pojawiły się regulacje, które nic wspólnego z zasadą proporcjonalności nie mają.

Mam tutaj na myśli projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy ? Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmian jest wiele, ale zasadniczo możemy wyróżnić trzy obszary korygowane w ramach projektu ustawy:

- obszar przemieszczania wyrobów wrażliwych w ramach systemu SENT,

- obrót paliwami ciekłymi na podstawie przepisów prawa energetycznego,

- wdrożenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych.

Zrozumiałe, że obszar nośników energii to jeden z najważniejszych obszarów, kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego i fiskalnego Państwa.

Niewątpliwie niektóre zmiany są dobre, jak np. zmiany zasad rejestracji podmiotów przywożących, redukcja obowiązków w świecie akcyzy, uwzględnienie specyfiki wyrobów konfekcjonowanych, czy też kompleksowe podejście do tematu paliw/wyrobów akcyzowych, które faktycznie normowane są wieloma ustawami.

Ale właśnie, mając świadomość, że mamy tak wiele regulacji prawnych dedykowanych wyrobom akcyzowym, zwanych również paliwami ciekłymi, wyrobami wrażliwymi, kiedy działalność taka wymaga wcześniejszej rejestracji akcyzowej, u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, często w bazie BDO, zaś przemieszczenie tych wyrobów jest dokonywane w systemie SENT, a administracja publiczna dysponuje niejednokrotnie również zabezpieczeniami majątkowymi, można postawić pytanie, czy wszystkie planowane w ramach projektu ustawy rozwiązania są faktycznie właściwie wyważone?

Czy nowe rozwiązania korygują zachowania we właściwym kierunku, czy też zawierają rozwiązania nadmiarowe?

Czy planowane rozwiązania nie spowodują, że niektóre podmioty gospodarcze po prostu nie znikną z rynku, i nie dlatego, że działają niezgodnie z przepisami prawa, a tylko dlatego, że nie podołają zaporowym nowym zabezpieczeniom finansowym lub też obecne wcale nie tak łatwe realia prowadzenia działalności gospodarczej zostaną jeszcze bardziej zaostrzone.

Projekt ustawy jest obszerny, ale warto już teraz wskazać kilka ciekawych przykładów wskazujących na powagę sytuacji.

W ustawie SENT:

- znikną w przypadku niektórych wyrobów wrażliwych limity 500 litrów/500 kilogramów, tym samym zgłoszeniom SENT podlegać będzie zasadniczo każdy przewóz (na szczęście ciągle obowiązuje wyłączenie opakowań jednostkowych),

- korzystny przepis z niekaraniem przy stwierdzonych różnicach 10% w ilości przewożonych towarów zostanie zasadniczo wyłączony, bo 10% różnica w zadeklarowanej ilości będzie musiała być dodatkowo podyktowana właściwościami wyrobów,

- znikną korzystne przepisy o odstąpieniu od nałożenia kar, gdzie sądy administracyjne również przy zaangażowaniu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców już dawno wskazały fiskusowi, że  niejednokrotnie przy stosowaniu kar łamie zasadę proporcjonalności.

Mamy więc wiele zmian w ustawie SENT, a ciągle brakuje w tej ustawie wyłączenia odpowiedzialności przewoźników, gdy błędy zostały stwierdzone już po przemieszczeniu wyrobów, podatki zaś zostały rozliczone prawidłowo.

Ciągle pozostawiamy w ustawie SENT niczym niezrozumiałą karę za oczywiste omyłki, neutralne dla Budżetu. Rozwiązanie nowatorskie na skalę światową.

W końcu niektóre podmioty dalej będę dublować swoje obowiązki i obok zgłoszenia SENT równolegle będą musiały sporządzać dokument e-DD. Dodajmy oba dokumenty zasilają bazę fiskusa?.  

W ustawie prawo energetyczne:

- wytwarzaniem paliw ciekłych stanie się rozlew gazu LPG do butli wielokrotnego napełnienia, barwienie i znakowanie paliw, przerób odpadów (opcjonalnie 1 mln zł zabezpieczania  majątkowego),

- podmioty przywożące będą musiały mieć siedzibę w Polsce,

- rozszerzony zostanie zakres koncesji na kolejne paliwa ciekłe w tym smary, gdzie krajowi producenci zostaną znacznie gorzej potraktowani niż podmioty przywożące smary z zagranicy.

10 mln zł zabezpieczenie, a nawet 1 mln zł zabezpieczenie (opcjonalne) nie współgra ze skalą prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów, która została choćby dostrzeżona w ustawie akcyzowej przy kreowaniu warunków uzyskania zezwoleń akcyzowych w przypadku smarów.

Projektodawca wskazuje co prawda, że przepisy są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Można mieć jednak wątpliwość, czy to są faktycznie środki proporcjonalne, co więcej, czy proponowane rozwiązania nie naruszają podstawowych swobód Unii Europejskiej, takich jak swoboda przemieszczania towarów, czy też swoboda przedsiębiorczości.

Projektodawca twierdzi również, że przepisy ustawy nie wymagają notyfikacji. Odważne stwierdzenie, kiedy zasadniczo wprowadza się bariery w handlu niektórymi wyrobami akcyzowymi, nie wspominając o kolejnych obowiązkach, czy też nowych karach za niedopełnienie tych obowiązków.

Podsumowując na szybko projekt ustawy, należy wskazać, że są rzeczy pozytywne w projekcie ustawy, ale niestety wiele z rozwiązań niewiele wspólnego ma z zasadą proporcjonalności. Tworzy się ramy prawne prowadzenia biznesu, które tak naprawdę wykluczą wiele podmiotów z rynku, a w przypadku pozostałych, tych, którzy jeszcze pozostaną, spowoduje się, że ryzyka biznesowe znacznie wzrosną, co gorsza, nie wiedzieć czemu.


Link do projektu ustawy znajdą Państwo tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12369056 .
Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia