Olej napędowy do celów handlowych...

dodano: 2023-11-19

Czy zużycie oleju napędowego do przejazdów pojazdów w celu naprawy lub tankowania zaliczymy do oleju napędowego przeznaczonego do celów handlowych?


Nie.


Tak orzekł w zeszłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-391/22...


Orzeczenie wydano z uwagi na wcześniejszy spór na Węgrzech....


Źródłem postępowania unijny przepis akcyzowej dyrektywy energetycznej, stosownie do którego państwa członkowskie mogą rozróżniać między handlowym i niehandlowym zastosowaniem oleju napędowego jako paliwa silnikowego, pod warunkiem że unijne minimalne poziomy opodatkowania zostaną zachowane...


Węgrzy, inaczej niż Polska, skorzystała z tego rozwiązania...


Dodajmy, że zasadniczo sporne pojazdy zużywały olej napędowy do celów handlowych, ale kiedy to było bezsporne przy przewozach ludzi, osią sporu były ww. przejazdy bez pasażerów, każdy z nas by powiedział też niezbędne dla prawidłowej realizacji transportu osób....


Pomimo innego podejścia do sprawy wykorzystania regulacji w krajowym porządku prawnym, wyrok warto poznać, bo kolejny raz Trybunał w orzeczeniu potwierdza jak należy patrzyć na przepisy akcyzowe...


Na pewno nie tylko posiłkując się wykładnią literalną, choć równocześnie wszelkich odstępstw od reguły zanadto nie powinno się rozszerzać...


Finalnie Trybunał Sprawiedliwości wskazał zatem, że art. 7 ust. 3 lit. b) dyrektywy Rady 2003/96/WE należy interpretować w ten sposób, że olej napędowy zużywany podczas przejazdów wykonywanych w celu naprawy, konserwacji lub tankowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób nie wchodzi w zakres pojęcia ?oleju napędowego przeznaczonego do celów handlowych wykorzystywanego jako paliwo? w rozumieniu tego przepisu...


Zatem tankując pojazd, pamiętajmy o orzeczeniu, które pokazuje jak można wyjątkami skomplikować biznes, sam wyrok do zastosowania na Węgrzech i w innych krajach, które skorzystały ze źródłowego dla niniejszej sprawy fakultatywnego przepisu....


Link do wyroku Trybunału znajdą Państwo tutaj: https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=2&docid=279756&part=1&doclang=PL&text=&dir=&occ=first&cid=1045927 .

Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia