Siła wyższa a błąd podatnika...

dodano: 2023-10-20

Przed Trybunałem Sprawiedliwości toczy się postępowanie w sprawie wykładni art. 7 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118 w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG....

W nowej akcyzowej dyrektywie horyzontalnej, tj. dyrektywie Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego, ww. przepis znajdziemy w art. 6 ust. 5....

Źródłem sporu są przepisy włoskie, stosownie do których "w przypadku nieodwracalnej utraty lub całkowitego zniszczenia wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy przyznaje się ulgę, jeżeli osoba zobowiązana do zapłaty podatku wykaże, w sposób uznany przez organ podatkowy za zadowalający, że utrata lub zniszczenie wyrobów nastąpiły w wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej. Z wyłączeniem wyrobów tytoniowych okoliczności stanowiące zachowanie zawinione w stopniu innym niż poważny, które można przypisać osobom trzecim lub samej osobie zobowiązanej do zapłaty podatku, traktuje się jako nieprzewidziane okoliczności i działanie siły wyższej"...

Zapisem, które doprowadził strony przed Trybunał jest właśnie brak konieczności zapłaty akcyzy, w sytuacji gdy utrata wyrobów akcyzowych lub ich całkowite zniszczenie zostały spowodowane zawinionym działaniem podatnika lub jego pracownika w stopniu innym niż poważny....

Póki co mamy tylko opinię Rzecznika Generalnego z dnia 28 września 2023 r.

We wnioskach końcowych Rzecznik wskazuje m.in., że art. 7 ust. 4 dyrektywy 2008/118 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym okoliczności stanowiące zachowanie zawinione w stopniu innym niż poważny zrównuje się z nieprzewidzianymi okolicznościami i działaniem siły wyższej...

Zapewne Trybunał orzeknie podobnie interpretując możliwości wyłączające opodatkowanie w przypadku utraty wyrobów akcyzowych lub też ich zniszczenia...

Pomimo przewidywanego finału, podoba mi się podejście włoskiego prawodawcy, który stara się ułatwiać życie przedsiębiorcom...

Nie wiem, czy to norma, ale w tym przypadku tak jest, wszak wyroby akcyzowe finalnie do konsumpcji niewątpliwie nie trafiły?

Zgoda, wszystko wskazuje na to, że włoski prawodawca będzie musiał skorygować swoje postępowanie i zmienić przepisy....

Bo przecież przepisy akcyzowe, ciągle jeszcze uchwalane jednomyślnie przez Radę, są na poziomie unijnym zharmonizowane w zakresie niezbędnym do zapewnienie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji...

Przywołując ww. sprawę dotyczącą procedury zawieszenia poboru akcyzy, która jest  kluczowa dla harmonizacji akcyzy w Unii, przypominam kolejny raz, że w Polsce brakuje mechanizmu, który pozwałby ponownie wprowadzać wyroby akcyzowe do składu podatkowego i obejmować je procedurą zawieszenia poboru akcyzy, tak jak to ma miejsce w innych krajach unijnych?

W związku z tym kolejny raz zadam to samo pytanie, jak krajowi przedsiębiorcy akcyzowi mają konkurować z podmiotami zagranicznymi, kiedy już na samym początku prawo zamiast dawać przewagę, potencjalnie może być dla nich barierą?

Nie musimy być jak Włosi, którzy prawdopodobnie będą musieli zmienić przepisy, ale zadbajmy o przedsiębiorców działających w kraju i stwórzmy im warunki działania przynajmniej takie same jak ma to miejsce w innych krajach unijnych, nie gorsze?

Link do opinii Rzecznika znajdą Państwo tutaj: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277946&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2117658 .

Życzę dobrego piątku i weekendu!
Napisz do nas

Projekt i wykonanie BerMar multimedia